Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 08.11.2017 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č,,,/2017 zo dňa........2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov.
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ......./2017 zo dňa .............2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  4. Návrh na prevod vlastníckeho práva pozemku registra „C“ KN v lokalite Včelárskej ulice v Bratislave, parc. č. 237/39, kat. úz. Ružinov do bezpodielového spoluvlastníctva Oľgy Žvachovej a Ing. Františka Žvacha, obaja bytom Včelárska 21, 821 05  Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  5. Rôzne – Návrh  na prevod pozemkov pod garážami, registra KN C, parc.č.  97/8 a parc.č. 97/15 ,k.ú. Ružinov, nachádzajúcich sa v lokalite Staré záhrady, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných  na predmetných pozemkoch
  6. Rôzne – Návrh  na prevod pozemku pod garážou, registra KN C, parc.č.  275/15, k. ú. Ružinov, nachádzajúceho sa v lokalite Struková ulica, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže, situovanej na predmetnom pozemku
  7. Rôzne -Návrh  na prevod pozemku pod garážou, registra KN - C, parc.č. 233/8, k. ú. Ružinov na Včelárskej ulici, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže, situovanej  na predmetnom pozemku