Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 11.10.2017 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. 2. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov na Rákosovej ulici, pozemky parcela registra „C“ č. 15476/53 o výmere 238 m², zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. 15476/28 o výmere 230 m², záhrady v katastrálnom území Nivy, vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy v podiele 31/100, evidovaných v KN - C na LV č.4699, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva Mgr. Romana Csémiho, Wolkrova 1132/15, 851 01 Bratislava.
  1. Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Ružinovskému športovému klubu, p. o.
  2. Stanovisko k žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy vo veci poskytnutia finančných prostriedkov na vyplatenie primeranej náhrady za vyvlastnenia pozemkov pre realizáciu stavby: “Úprava komunikácie ul. Maximiliána Hella v Bratislave –  pravé odbočovacie pruhy“.
  3. Prerokovanie upozornenia prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28.09.2017
  4. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ... zo dňa ....., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017
  5. Rôzne