Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 20.09.2017 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Predĺženie nájmu Súkromnej základnej škole v priestoroch Základnej školy, Ružová dolina č. 29
 3. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok
 4. Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2017
 5. Prezentácia ohľadom budúceho využitia Domu kultúry Bulharská
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2016
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2016
 8. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2016
 9. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a.s. za rok 2016
 10. Návrh na prevod štyroch garáží s dvoma parkovacími miestami (dvojgaráže) v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 súpisné číslo 896 v Bratislave v zmysle §16 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov nájomcom predmetných nebytových priestorov ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa §9a odsek 8 písmeno e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 11. Návrh na schválenie minimálnej výšky kúpnej ceny na prevod spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nebytovom priestore – trojgaráže č. 2-908 o podlahovej ploche 100,71 m2, suterén, v bytovom dome Dulovo námestie 7,8 súpisné číslo 896 v Bratislave, na ulici Dulovo námestie, číslo vchodu 7, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné číslo 9739/9, 9739/41 v katastrálnom území Nivy, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II, a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, ktorého veľkosť je 189/1000, v zmysle §16 ods. 3 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov uplatnením predkupného práva vlastníkmi bytov v bytovom dome Dulovo námestie č. 7,8 v Bratislave na základe súťaže
 12. Návrh na prevod voľnej časti nebytového priestoru č. 12-2 (prevádzkový priestor), 1.p., o výmere podlahovej plochy 31,02 m2 (miestnosť č. 3) v hospodárskom bloku Azalková 9, súpisné číslo 1018 v Bratislave do vlastníctva žiadateľa - vlastníka nebytového priestoru č. 12-1, PROTEA spol. s.r.o., Azalková 9, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 13. Návrh na zrušenie uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 490/XXVIII/2017 zo dňa 27.6.2017 a Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Jarošova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ....../2017 zo dňa ....... 2017 o používaní symbolov a oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Ružinov
 16. Informácia o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2017 – TVR a RE, s.r.o.,Mierová 21, 827 05 Bratislava
 17. Návrh na zmenu stanov akciovej spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb v rozšírení predmetu podnikania
 18. Návrh Dodatku č. 5 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20.12.2012 – RP VPS
 19. Rôzne