Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 21.06.2017 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2017 z ... 2017,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 7/2015 zo dňa 06.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Ružinov
 3. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016
 4. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinov za rok 2016
 5. Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcomL Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. Návrh Cenníka za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 7. Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom Pd 208/16/1102-15 zo dňa 31.05.2017
 8. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ... zo dňa....,ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 342/XIX/2016 zo dňa 18.10.2016
 9. Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom 36/17/1102-4 zo dňa 18.05.2017
 10. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č... zo dňa...., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017
 11. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2016
 12. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2016
 13. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2016
 14. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a.s. za rok 2016
 15. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 01.012016 do 31.12.2016
 16. Návrh na schválenie DODATKU č. 1 k zmluve o umiestnení reklamy č. 11/2016/ZŠt. NÁJOMCU HK RUŽINOV ´99 Bratislava, a. s.
 17. Návrh na schválenie zmluvného nájmu nebytových priestorov v objekte zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava nájomcom HK Ružinov ´99 Bratislava, a.s.
 18. Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVRaRE za obdobie 01.01.2016 až 31.12.2016
 19. Rôzne - Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2016