Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 19.06.2017 o 16:00

Program

 1. Otvorenie, privítanie členov komisie
 2. Informácia o hospodárení spoločnosti Cultus Ružinov, a. s. za obdobie 01.-12. 2016
 3. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie 01.-12.2016
 4. Návrh na schválenie zmluvného nájmu nebytových priestorov Zimného štadióna Vl. Dzurillu
 5. Návrh na schválenie o umiestnení reklamy č. 11/2016 ZŠt. Nájomcu HK Ružinov ֜ 99
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2016
 7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy, Ostredková 14 v Bratislave, katastrálne územie Ružinov
 8. Ukončenie nájmu Súkromnej základnej školy v priestoroch štátnej Základnej školy, Ružová dolina 29
 9. Počty prijatých a neprijatých detí v MŠ a ZŠ na školský rok 2017/2018 – informácia
 10. Záverečný účet a správa o hospodárení MČ Bratislava–Ružinov za rok 2016
 11. Návrh na II. zmenu rozpočtu MČ Bratislava–Ružinov na rok 2017
 12. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č.../2017...zo...2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 7/2015 zo dňa 06. 10. 2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov
 13. Prerokovanie protestu prokurátora pod č. Pd 208/16/1102-15 zo dňa 31. 5. 2017
 14. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Ružinov č...zo dňa....2017, ktorým sa ruší uznesenie MZ MČ Bratislava-Ružinov č. 342/XIX/2016 zo dňa 18. 10. 2016
 15. Prerokovanie protestu prokurátora pod č. 36/17/1102-4 zo dňa 18. 5. 2017
 16. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Ružinov č...zo dňa ...., ktorým sa ruší uznesenie MZ MČ Bratislava-Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31. 1. 2017
 17. Rôzne
 18. Záver