Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 24.05.2017 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o stave riešenia žiadostí na vysporiadanie /užívanie pozemkov, ktoré nemá v správe mestská časť, ale sú na nich vykonávané aktivity, služby alebo iné činnosti verejného charakteru (príklad detské ihriská, parkovacie priestranstvá, chodníky a pod.)
  3. Informácia aktuálnej finančnej situácie v RP VPS a. s.
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu za I.štvrťrok 2017
  5. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov pod garážami na Teslovej ulici, registra KN – C, parc. č. 15263/1,2,3,20,23,25,26,28,30,34, parc. č. 15273/32,parc.č.15278/1,18,19,44,46,50,75,parc.č.15281/2,22,32,34,58,59,63,67,72,73,79, parc. č. 15284/92, k. ú. Ružinov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch
  6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitgného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy, Ostredková ul. č. 14 v Bratislave, katastrálne územie Ružinov
  7. Rôzne