Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 12.04.2017 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh na vyhlásenie obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
 3. Návrh Zriadenie elokovaného pracoviska Materskej školy, Piesočná 2 v objekte na Banšelovej 4
 4. Vyjadrenie k participácii na rekonštrukcii objektu Uránová 2, Bratislava
 5. Návrh na zabezpečenie právnych služieb na zastupovanie mestskej časti Bratislava – Ružinov v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú stavebného úradu
 6. Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 7. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 - 2021
 8. Návrh stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k zmene Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí  vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
 9. Návrh na prevod voľného nebytového priestoru č. 12-1 (prevádzkový priestor), 1. NP., o výmere podlahovej plochy 321,23 m2 v hospodárskom bloku Mesačná 12, súpisné číslo 3407 v Bratislave do vlastníctva vlastníka pozemku, na ktorom je hospodársky blok postavený, SPV five s.r.o., so sídlom Tichá 45, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 10. Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01. 01. 2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku registra „C" pozemku parcela číslo 9985 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m2, k. ú. Nivy, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkov bytov č. 2,3,4,5,6,7 a nebytového priestoru č. 12-901 v bytovom dome na Kvačalova 41, súpisné číslo 1007 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov