Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 18.01.2017 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh dohody o urovnaní a dodatku č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 5/2015 /ZŠt.
 3. Návrh na vrátenie pozemkov registra „E" parc. č. 273/11 – orná pôda 367 m2, parc. č. 271 – orná pôda 582 m2 kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 7868, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 23, zo dňa 30.10.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy.
 4. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov o výmere 158 m2 v objekte bývalých detských jaslí na Haburskej 2 v Bratislave pre MUDr. Katarínu Rehákovú, bytom Bajzova 14, 821 08 Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o kronike mestskej časti Bratislava – Ružinov
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ...../2017 zo dňa ...... 2017 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
 7. Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mestskej časti Bratislava -Ružinov č. ......./ 2017 zo dňa ........... 2017 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení všeobecne  záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –Ružinov
 8. Rôzne :
  a/Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava č. .../2017 zo dňa 7. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
  b/ Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava pre Občianske združenie ESPRIT, Majerníkova 62, 841 05, Bratislava, IČO: 30851581