Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 07.12.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2017 – 2019
  3. Návrh na 1/ reštrkturalizáciu spoločnosti RP VPS, a. s. alebo 2/ kapitalizáciu pohľadávok MČ Bratislava – Ružinov
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov ... /2016 zo dňa 13. decembra 2016 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov zo dňa ...
  6. Stanovisko k Návrhu Dodatku Štatúru hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňajú články 73, 74, 80, 87 a 91 štatútu
  7. Návrh na schválenie Zmluvy o združení, ktoré má byť uzatvorené podľa ust. § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 18 ods. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a Mestská časť Bratislava – Ružinov za účelom zhromaždenia finančných prostriedkov na vybudovanie nového Domu smútku na cintoríne Prievoz v Mestskej časti Bratislava – Ružinov
  8. Rôzne