Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 16.11.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a Mestom Mtskheta
  3. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016
  4. Stanovisko Mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu dodatku štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy
  5. Návrh na vrátenie pozemku registra „C" parc. č. 14790/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2 kat.úz. Trnávka, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 94, zo dňa 30.09.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy.
  6. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube, p. o. za 3. štvrťrok 2016
  7. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2 v Bratislave
  8. Návrh Zmena stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 3587686
  9. Návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva
  10. Rôzne