Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 12.10.2016 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh Dodatok č. 1 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20.12.2013 medzi Mestskou časťou Bratislava – Ružinov a Cultus Ružinov, a.s.
 3. Dodatok č. 4 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20.12.2012 v znení Dodatku č. 1. uzatvoreného dňa 19.12.2014, Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 18.3.2015 a Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 22.12.2015
 4. Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj
 5. Návrh na vyradenie prebytočného nehmotného majetku nad 3 500 € rok 2016.
 6. Správa o výsledkoch hospodárenia RPV- PS, a.s. za 1. polrok roku 2016
 7. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za I. polrok 2016
 8. Zvýšenie množstva tréningových hodín na ľade vo vhodnom čase.
  Zohľadnenie zmlúv MČ Ružinov a RŠK so SZĽH pri prideľovaní ľadu pre HK Ružinov
 9. Rôzne