Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 21.09.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia Možnosti čerpania mimorozpočtových zdrojov na projekty Mestskej časti Bratislava – Ružinov a prehľad o získaných dotáciách v roku 2015 a v 1. polroku 2016
  3. Správa o plnení rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov za I. polrok 2016
  4. Návrh
    1. na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy – stavby: Detské jasle - Banšelová ul. 4 v Bratislave, súp. č. II. 3988, na KN-C parc.č. 17015/10, kat. úz. Trnávka, zo správy Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárova č. 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 510 173
    2. na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy – stavby: Detské jasle - Haburská ul. 2 v Bratislave, súp. č. II. 85, na KN-C parc.č. 15284/11, kat. úz. Ružinov, zo správy Ružinovského domova seniorov, so sídlom Sklenárova č. 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 510 173
  5. Návrh na nájom časti pozemku registra „E" KN parc. č. 704/1 kat. úz. Ružinov za účelom vybudovania jednoduchého detského ihriska pre Občianske združenie Vincentínum so sídlom Bachova 4, 821 03 Bratislava – Ružinov, IČO: 30795851, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  6. Rôzne – Informácia k príprave legislatívnych návrhov k implementácii zák. č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj na svojom území