Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 04.07.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov - Materské centrum Hojdana, Haburská č. 2, Bratislava
  3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2016
  4. Návrh na bezodplatnú správu nehnuteľného majetku, stavieb a pozemkov v areáloch základných a materských škôl, rozpočtovým organizáciám zriadených Mestskou časťou Bratislava - Ružinov, z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov
  5. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na priľahlom pozemku parcela číslo 9737/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 k bytovému domu Trenčianska č. 7 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 9707 v Bratislave katastrálne územie Nivy, obec Bratislava - m.č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome Trenčianska 7, súpisné číslo 673 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  6. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube, p.o. za I. štvrťrok 2016
  7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2016 z ...2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  8. Rôzne