Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 08.06.2016 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. N á v r h na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, registra KN - C parc.č.15228/2, 3, 4, 5, 6, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa vo dvorovej časti bytového domu Na paši 13,15 a Prešovská 49, ktoré sú vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava – Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch
 3. Návrh zásad pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovania
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2015
 5. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa zmluvného nájmu nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava nájomcom HK Ružinov ´99 Bratislava, a. s.
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o. za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015
 7. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteša, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov Organizácie muskulárnych dystrofikov, Banšelova č. 4, Bratislava
 8. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov -PRIMA n.o. – Domov sociálnych služieb, Banšelova č. 4 Bratislava
 9. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2015
 10. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2015
 11. Rôzne