Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 18.05.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2023
  3. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2015
  4. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa zmluvného umiestnenia reklamných plôch v nebytových priestoroch objektu Zimného štadióna Vl. Dzurillu, Ružinovská 4, Bratislava nájomcom HK Ružinov ´99 Bratislava, a.s.
  5. Informácia o hospodárení spoločnosti za obdobie 01.-12.2015 - Cultus Ružinov
  6. Návrh Štúdia využiteľnosti objektu na Haburskej č. 2, Bratislava, pre účely materskej školy
  7. Rôzne