Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 13.04.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov.
  3. Dodatok č. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zo .....2016
  4. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2016 z...... 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe úhrady a preukázania jej zaplatenia
  5. Rôzne