Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 23.03.2016 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh na nájom časti pozemku registra „C" parc. č. 9418/5, kat. úz. Nivy za účelom vybudovania viacúčelového kontajnerového stojiska pre Bytový dom Miletičova 72, 821 08 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 3. Návrh na zverenie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, pozemok „C" v kat. úz. Ružinov:
  - parc. č. 15286/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7534m2
  - parc. č. 15286/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5060 m2
  - parc. č. 15286/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4809 m2
  - parc. č. 15286/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3409 m2
  do správy Základnej školy (Pavla Marcelyho) Drieňová 16, 821 03 Bratislava.
 4. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra „C", kat. úz. Trnávka parc. č. 14814/545 m2, o výmere 86 m2, zastavané plochy a nádvoria do vlastníctva Vladimír Šteffek, Bulharská 58, 821 04 Bratislava a Viera Šteffeková, Bielková 4, 821 04 Bratislava, podľa ustanovenia §9 a ods.8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
 6. Informácia o aktuálnom stave majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v Areáli hier Štrkovec
 7. Rôzne