Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 13.01.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na vyradenie majetku v obstarávacej cene nad 3500 €
  3. Aktualizácia Zriaďovacej listiny Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie
  4. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - pozemku registra „C" v lokalite Telocvičnej ulice v Bratislave, katastrálne územie Ružinov - parc. č. 2214/31 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², do vlastníctva spoločnosti MFK PETRŽALKA a. s. so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35 752 157, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného časťou stavby so súp. č. 18205 vo vlastníctve nadobúdateľa.
  5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o pôžičke uzatvorenej dňa 20.7.2015 s Ružinovským podnikom verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064
  6. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve uzatvorenej dňa 13.3.2013 s Ružinovským podnikom verejno - prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064
  7. Informácia o stave spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s.
  8. Rôzne