Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 02.12.2015

Program

 1. Otvorenie
 2. Informácia o stave hospodárenia spoločnosti Cultus, a. s. vo vzťahu k skutočnostiam vedúcim k podaniu trestného oznámenia predstavenstvom spoločnosti pre podozrenie zo spáchania trestného činu sprenevery (prizvanie predsedníčky predstavenstva spoločnosti Cultus, a. s.),
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti (VZN) Bratislava-Ružinov č. ......./2015 zo dňa .............2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava-Ružinov
 4. Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Ružinovskému športovému klubu
 5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2016 – 2018
 6. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2015
 7. Aktualizácia Rámcovej zmluvy o spolupráci pri údržbe a prevádzkovaní športového areálu a Prevádzkového poriadku športového areálu
 8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy Nevädzová 2, 821 01 Bratislava, katastrálne územie Ružinov, Bratislava II.
 9. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností , katastrálne územie Trnávka:
  pozemku registra „C" , lokalita Nerudovej ul.: - parc. č. 14951/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m², do bezpodielového spoluvlastníctva:
  1. Ján Kobliška a Gabriela Koblišková, trvale bytom Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava v podiele ½ a do vlastníctva
  2. Ing. Ján Kobliška, trvale bytom Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava v podiele ½ podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 10. Návrh
  1) na odňatie správy nehnuteľného Mestskej časti Bratislava - Ružinov stavby- „Materskej školy", na Západnej ul. č. 2., v Bratislave, súp.č. II. 3268, kat. úz. Ružinov na parc. č. 1201/1, zo správy Materskej školy Piesočná 2, 821 04 Bratislava
  2) na zverenie správy nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava - Ružinov stavby - „Materskej školy", na Západnej ul. č. 2., v Bratislave, súp.č. II. II.3268, kat. úz. Ružinov na parc.č. 1201/1, do správy Materskej školy Západná 2, 821 02 Bratislava
 11. Návrh
  1) na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy stavby - „Materskej školy", na Exnárovej ul. č. 6., v Bratislave, súp.č. II. 18131, kat. úz. Ružinov na parc. č. 1197/126, 1197/177,1197/178 zo správy Materskej školy Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava
  2) na zverenie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy stavby - „Materskej školy", na Exnárovej ul. č. 6., v Bratislave, súp.č. II. 18131, kat. úz. Ružinov na parc.č. 1197/126, 1197/177,1197/178 do správy Materskej školy Exnárova 6, 821 03 Bratislava
 12. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – Materské centrum Hojdana, Haburská č. 2, Bratislava
 13. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – MUDr. Katarína Reháková, Haburská č. 2,Bratislava
 14. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 15. Informácia o súdnych sporoch, z ktorých môžu vzniknúť pre m. č. Bratislava - Ružinov záväzky poskytnúť finančné plnenie (prizvanie vedúcej odboru právneho a správy majetku).
 16. Rôzne