Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 21.10.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na doplnenie rokovacieho poriadku finančnej komisie
  3. Návrh Dodatku _. .... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z ........ 2015
  4. Návrh na schválenie prenájmu časti – pozemku registra „C", kat. úz. Trnávka parc. č. 14814/556, podľa ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  5. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube, príspevkovej organizácii k 30.9.2015
  6. Návrh VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov
  7. Návrh na predĺženie doby nájmu a zníženie nájomného za nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Ružinov Ružinovskému podniku verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 formou Dodatku č. 3 k zmluve o komplexnom nájme majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2015 z 3. novembra 2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. ... /2015 z 3. novembra 2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  10. Rôzne