Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 01.10.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností
  3. Rôzne