Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 10.06.2015

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C" v lokalite Jakabovej ulice v Bratislave, katastrálne územie Trnávka
  • parc. č. 14091 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m2
  • parc. č. 14090 – záhrady o výmere 188 m2
  • parc. č. 22110/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 128 m2
  do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Mareka Gunára a Ing. Arch. Ildikó Gunárovej, obaja bytom Teplická 11, 831 02 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
 3. Návrh na prenájom časti nehnuteľností - časť strechy samostatne stojacej budovy, súpisné číslo 5824 – iná budova, Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, objekt SO 02 blok D – kotolňa a trafostanica, ktorá je vybudovaná na pozemku parcela registra „C" evidovaná na katastrálnej mape parcelné číslo 14814/383, zapísaná na liste vlastníctva č. 4967 v spoluvlastníctve Mestskej časti Bratislava – Ružinov a Západoslovenská distribučná, a.s., katastrálne územie Trnávka, obec BA – m.č. Ružinov, okres Bratislava II o celkovej ploche 21,60 m2 za účelom jeho využívania na technické účely súvisiace s výstavbou a prevádzkovaním základňovej stanice verejnej elektronickej telekomunikačnej siete GSM pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 4. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru č. 8 – 6 (sklad), prízemie, v hospodárskom bloku Ružová dolina 33 súpisné číslo 624 v Bratislave, na ulici Ružová dolina, číslo vchodu 33, ktorý je vybudovaný na pozemku parcelné číslo 9373/1, zapísaný na liste vlastníctva číslo 2807, pre obec Bratislava, okres Bratislava II, obec Bratislava – m.č. Ružinov, katastrálne územie Nivy na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hospodárskeho bloku, ktorého veľkosť je 750/153554
 5. Návrh na prevod nebytového priestoru č. 12-901 (bývalá kotolňa),suterén, o výmere podlahovej plochy 36,70 m2 nachádzajúceho sa v bytovom dome v Bratislave, na ulici Stodolova číslo vchodu 5, súpisné číslo 291, postavený na pozemku parcela číslo 11233/10 v katastrálnom území Nivy
 6. Návrh Dodatku č. 12 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 61, Bratislava
 7. Rôzne