Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 13.05.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Záverečný účet - výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava - Ružinov za rok 2014
  3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2015
  4. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2015 z ... 2015, o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov
  6. Rôzne