Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 23.03.2015

Program

  1. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku pod garážou- p.č.15096/63,k.ú.Trnávka , vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy MČ Bratislava – Ružinov do bezpodielového vlastníctva manželov: Ing. STEBEL a PharmDr. Steblová
  1. Žiadosť k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy k dodatočnému stavebnému povoleniu, lokalita Studený dolec – odvolanie
  1. Polyfunkčný areál, blok 10b – Mlynské nivy západ, Bratislava – investičný zámer
  1. Otvorenie obstarávania ÚPN-Z Líščie  nivy - Palkovičová , ÚPN - Z Miletičová, ÚPN – Z Mraziarenská  - hranice riešených území, prehľad zmluvných vzťahov + prizvanie spracovateľa Ing. arch. Kaliského v zmysle zápisnice č. 4/2015 zo dňa 27.02.2015
  1. Výber člena komisie z radov odbornej verejnosti
  1. Výber komunikácií a chodníkov na rekonštrukciu v roku 2015
  1. Návrh obyvateľky  na zjednosmernenie Gemerskej ulice
  1. Návrh obyvateľky na vyznačenie vodorovného dopravného značenia na Petzvalovej ulici
  1. Pripomienky, námety a doplnenia Komisie ÚPŽPaD k materiálu: Návrh zadania ÚPN-Z Cvernovka
  1. Rôzne