Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 09.02.2015

Program

  1. Priority obstarávania ÚPN-Z
  2. Návrh prípravy a priebehu súťaže návrhov ,,Centrálne trhovisko – Miletička"
  3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ...../2015 z ......2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 9/2000 Požiarny poriadok mestskej časti Bratislava – Ružinov.
  4. Rôzne
    • Plán práce Strediska environmentálnej výchovy mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2015
    • Návrh komunikácií a chodníkov na rekonštrukciu v roku 2015