Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 02.02.2015

Program

 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ...../2015  z ... 2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti ( ide do MZ)
 1. Návrh na schválenie Územného plánu zóny Trnávka – stred a návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Ružinov č.... zo dňa 17.02.2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred (prizvaní Ing. arch. Papp – OSO, Ing. arch. Vaškovič – spracovateľ) ( ide do MZ)
 1. Návrh zadania ÚPN-Z Cvernovka (prizvaní Ing. arch. Závodná – OSO, Ing. arch. Žalman – spracovateľ)
 1. Rozšírenie hraníc riešeného územia pripravovaného ÚPN-Z Ostredky (prizvaná Ing. arch. Závodná – OSO)
 1. Urbanistická štúdia – Zlaté Piesky – stanovisko k čistopisu (prizvaná Ing. arch. Závodná – OSO)
 1. Uzatvorenie verejného parkoviska na Palkovičovej ulici  za účelom prevádzkového režimu spoplatnenia a s tým súvisiaci návrh na začatie obstarávania ÚPN-Z Líščie Nivy - Palkovičová (na návrh Mgr. Matúšeka zo dňa 18.1.2015, dopl. 28.1.2015)
 1. Priority obstarávania ÚPN-Z
 1. Návrh prípravy a priebehu súťaže návrhov ,,Centrálne trhovisko – Miletička“
 1. Rôzne
  • Plán práce Strediska environmentálnej výchovy mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2015
  • Návrh komunikácií a chodníkov na rekonštrukciu v roku 2015