Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 21.10.2014

Program

  1. Prerokovanie žiadosti o stanovisko grantovej komisie k projektu č. 115/2013 OZ Regióny.sk „Klub seniorov oživuje paličky zdravia“.
  2. Prerokovanie grantu č. 115/2013 OZ Regióny.sk  „Klub seniorov oživuje paličky zdravia“ v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
  3. Prerokovanie listu adresovaného predsedníčke grantovej komisie.
  4. Rôzne