Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 18.09.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2018
  3. Návrh o prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti stavby: ZD – Radničné námestie 7, Bratislava so súp. č. 2496 na parc. č. 10/2 a 11/1 a pozemkov registra „C" KN parc. č. 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 a 12, kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 5463 vo vlastníctve PRO BIOS, spol. s r.o. neštátnej polikliniky so sídlom Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31392946, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Ružinov, pre potreby mestskej časti Ružinov
  4. Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 12 v Bratislave a návrh dodatku č. 14 k zmluve o komplexnom prenájme majetku z dôvodu osobitného zreteľa
  5. Rôzne