Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 24.01.2013

Program

  1. Štúdia riešenia parkovania v mestskej časti Bratislava - Ružinov                     
  2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov 2013 - 2015
  3. Stredisko environmentálnej výchovy – plán práce na rok 2013 - informácia
  4. Rôzne
    • Informácia stavebného úradu k stavbám Avidol a Galvaniho II
    • ÚPN-Z Štrkovecké jazero, ÚPN-Z Bajkalská roh, ÚPN-Z Bajkalská – Drieňová – predložené opätovne do komisie v zmysle zápisnice č. 15 zo dňa 3.12.2012
    • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.    , zo dňa 5.2.2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktoré bolo zmenené Všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012 zo dňa 15.05.2013 a ktorého úplné znenie bolo vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava Ružinov pod č. 19/2012.