Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 19.06.2018 o 14:30

Program

  1. Otvorenie
  2. Záverečný účet a správa o hospodárení mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2017
  3. Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018
  4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov
  5. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu Domu kultúry Bulharská 60
  6. Rôzne