Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 13.03.2013

Program

  1. ÚPN-Z Tnávka – stred – vyhodnotenie pripomienok
  2. Návrh Zadania pre spracovanie UŠ „Bajkalská – areál spoločnosti Reality Development, a. s. – Bratislava“ ( bývalé uholné sklady)
  3. Možnosti využitia grantových projektov OZ Open Design Studio a OZ Mestské zásahy pre potreby MČ Bratislava – Ružinov
  4. Informatívny materiál - podnety na zmeny a doplnky ÚPN HMB – doručená odpoveď (Z 20 navrhnutých podnetov MČ Ružinov, OÚRM vybralo 6 podnetov návrhu pre budúce Zmeny a Doplnky ÚPN
  5. Rôzne
    • Informácia o stave projektu Helios.