Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 21.05.2018 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......../2018  zo dňa ..........2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Ružinov k návrhu dodatku     Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy /návrh na zmenu čl. 57 a 91/
  4. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-NP1 a technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte „Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave SO 02 blok D“
  5. Rôzne