Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 24.04.2013

Program

 1. Informácia o aktuálnom postupe prác rekonštrukcií komunikácií v MČ Bratislava – Ružinov na rok 2013 na základe schváleného rozpočtu (obstarávanie projektových dokumentácií, obstarávanie dodávateľa prác, predpokladaný časový harmonogram)
                                                                                                                        Predkladá: Ing. Holík

 

 1. Stav rozpracovania a prípravy ÚPN-Z tiek (všeobecne), informácie o doplnení žiadostí návrhu na zmeny a doplnky 3 ÚPN HMB
                                                                                                          Predkladá: Ing. arch. Polgáry

 

 1. Informatívny materiál Obytný súbor Jégeho alej  - zmena UR, zmena IV. etapy
                                                                                                          Predkladá: Ing. arch. Polgáry

 

 1. Nadstavba BD Velehradská 7 – 9
                                                                                                  Predkladá: Iveta Rouseková - IRS

 

 1. Informácia o vydanom stavebnom povolení k výstavbe bytového domu na Teslovej ulici a informácia o možnostiach dodatočných vynútených investícií (dostupná informácia len z aprílového ružinovského ECHa)

 

 1. Využite grantových projektov spracovávajúcich farebnosť fasád pre potreby MČ Bratislava - Ružinov -  návrh uznesenia
                                                                                                             Predkladá: Ing. Tomášková

 

 1. Prerokovanie obstarania ÚPN-Z územia ohraničeného ulicami Košická, Mlynské nivy, Svätopluková, Páričková – na základe uznesenia MZ č. 309/XVIII/2013 zo dňa 16.04.2013

 

 1. Rôzne
  • Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garážami, parc.č. 15096/26,63,64,6869,70 k.ú. Trnávka vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy MČ Bratislava – Ružinov, do vlastníctva manželov Ing. Zbyhněva Stebela a Pharm. Jany Steblovej