Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 16.04.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  3. Návrh Odmeňovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  4. Rôzne