Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 28.05.2013

Program

  1. Informatívny materiál Obytný súbor Jégého alej  - zmena UR, zmena IV. etapy – doplnenie materiálov v zmysle zápisnice č. 5 zo dňa 24.4.2013
  2. Pasport komunikácií v mestskej časti Bratislava – Ružinov – informatívny materiál
  3. Návrh zadania UŠ Zlaté piesky – RELAX v MČ Bratislava – Ružinov, oznámenie o prerokovaní -  predstavenie zámeru (resp. dôvodov) obstarávania UŠ
  4. Stanovisko stavebného úradu v zmysle zápisnice č. 1/2013 k bodu Rôzne ,,Obytný súbor Galvaniho II – EBEN – Nové Centrum“ a ,,Bytový dom Na Križovatkách, Bratislava“
  5. Rôzne