Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 27.03.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ....../2018 z .... 2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti
  3. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 490/XXVIII/2017 o dňa 27. 6. 2017
  4. Rôzne