Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 26.01.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na zriadenie Komisie dopravy
  3. Stanovisko k návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
  4. Rôzne