Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 04.09.2013

Program

  1. N á v r h  na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, parc.č. 15096/26, 15096/68, 15096/ 69, k. ú. Trnávka, vo vlastníctve hl m. SR Bratislavy, zverených  do správy MČ Bratislava – Ružinov, do vlastníctva manželov : Ing. Zbyhněv Stebel a PharmDr. Jana Steblová
  1. Informatívna správa o rekonštrukcii komunikácii
  2. Informatívna správa o postupe a príprave územných plánov zón
  3. Informatívna správa k ZaD 03, t. j. k príprave odpovede na žiadosť o vyjadrenie mestskej časti k Zmenám a doplnkom 03 – časť A
  4. Prevod pozemkov pod garážami, lokality Teslova, Borodáčova, Astronomická, Gašparíková, Miletičova – Prievozská  uvedené lokality jednotlivo s poskytnutím ÚPI (ÚPN, doprava, ŽP)
  5. Rôzne
    • Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2013
    • Návrh na 3. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2013