Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 16.10.2013

Program

 1. Stavba BCK – dostavba BC Kerametal – výukový objekt – projekt pre územné rozhodnutie
 1. Stavba BTC – Bratislava Trade Center – Jarabinkova ul. – administratívny objekt – investičný zámer
 2. Dodatok Štatútu hl. mesta SR Bratislavy - komunikácie
 3. Zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami – Bytový dom, Jašíková ul.
 1. Urbanistická štúdia Zlaté Piesky – Relax – opätovné predloženie po doplnení, uvedená UŠ má slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky ÚPN hl. mesta
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č............zo dňa ......................., ktorým sa mení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 zo dňa 8. 11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012 a všeobecne záväzným nariadením č. 27/2013
 3. Žiadosť o opravu zakreslenia hygienického pásma z dôvodu pochybenie, vytýčenie trasovania OHP pre katastrálne územie Ružinova v zmysle rozhodnutia výboru hlavného mesta SSR Bratislavy z roku 1979
 4. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2013
 5. Rôzne
  • Umiestňovanie spomaľovačov.