Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 05.12.2017 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh 4. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
  3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018
  4. Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo dňa .... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 zo dňa 6.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov v znení VZN 19/2017
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2017 zo dňa........2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ......./2017 zo dňa ............ 2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  7. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Kečkešovej z MŠ Miletičova 37 v Bratislave
  8. Rôzne