Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 03.12.2013

Program

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy – o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
 1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava Ružinov na roky 2014 - 2016
 2. Návrh na prevod pozemkov pod garážami na lokalite: Kulíškovej, Čmelíkovej, Drieňovej, Strukovej a Farebnej ulice, do vlastníctva majiteľov garáží umiestnených na predmetných pozemkoch
 3. Zadanie ÚPN-Z Štrkovecké jazero – prerokovanie Zadania ÚPN-Z, stav – zadanie so zapracovanými akceptovanými pripomienkami
 4. Zadanie ÚPN-Z Bajkalská, Drieňová – prerokovanie Zadania ÚPN-Z, stav – zadanie so zapracovanými akceptovanými pripomienkami
 5. Zadanie ÚPN-Z Bajkalská roh – prerokovanie Zadania ÚPN-Z, stav – zadanie so zapracovanými akceptovanými pripomienkami
 6. Rôzne
  • Informácia ohľadom plánovaného riešenia železničného priecestia na Ivánskej ceste
  • Návrh chodníkov na rekonštrukciu krytu v MČ Bratislava – Ružinov na rok 2014 v rámci navrhovaného rozpočtu
  • Zmonitorovanie technického stavu vnútroareálových komunikácií školských zariadení