Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 09.10.2017 o 15:45

Program

  1. Otvorenie
  2. Prerokovanie upozornenia prokurátora pod číslom Pd 121/17/1102-2 zo dňa 28. 09. 2017
  3. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. ... zo dňa ....., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017
  4. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Vasilovej z MŠ Prešovská 28 v Bratislave
  5. Stanovisko k žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy vo veci poskytnutia finančných prostriedkov na vyplatenie primeranej náhrady za vyvlastnenia pozemkov pre realizáciu stavby: “Úprava komunikácie ul. Maximiliána Hella v Bratislave –  pravé odbočovacie pruhy“
  6. Rôzne