Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 19.12.2012

Program

  1. Stav príprav, rozpracovania ÚPN-Z a UŠ na území mestskej časti Bratislava – Ružinov – informatívny materiál
  2. Oboznámenie o stave a príprave na prerokovanie ÚPN-Z Trnávka - Stred,  ÚPN-Z Krajná – Bočná, výsledný návrh (odovzdanie ÚPD-Z Trnávka - Stred, výsledný návrh – informatívna správa
  3. Priority MČ Bratislava – Ružinov vo veci obstarávania ÚPN-Z a UŠ, aktualizácia priorít v OP starostu – ústna informácia
  4. Rôzne
    • Návrh vedľajších cyklotrás v obytných súboroch v MČ Bratislava – Ružinov- informačný materiál
    • Riešenie vstupu bytový dom Dulovo nám. 7 a 8