Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 19.09.2017 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov k 30. 06. 2017
  3. 3. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
  4. Predĺženie nájmu Súkromnej základnej škole v priestoroch Základnej školy, Ružová dolina č. 29, Bratislava
  5. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 490/XXVIII/2017 zo dňa 27.6.2017 a Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.01.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Jarošova 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  6. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, za účelom umiestnenia zberných kontajnerov za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
  7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2017 zo dňa ............/2017 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov
  8. Návrh Dodatku č. 5 k Zmluve o komplexnom nájme majetku uzatvorenej dňa 20.12.2012
  9. Návrh na zmenu stanov akciovej spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb v rozšírení podnikania
  10. Rôzne