Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 03.12.2012

Program

 1. Návrh dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy – rozdelenie pôsobnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti
 1. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. ....../2012 z ........./2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I., II., III.,  IV. triedy hlavného mesta SR Bratislavy
 1. VZN o určení školských obvodov ZŠ, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Ružinov
 1. Rokovaní poriadok MZ
 1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2013-2015
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ...../2012 o miestnych daniach na území Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 1. Stav príprav, rozpracovania ÚPN-Z a UŠ na území mestskej časti Bratislava – Ružinov – informatívny materiál
 1. Oboznámenie o stave a príprave na prerokovanie ÚPN-Z Trnávka - Stred,  ÚPN-Z Krajná – Bočná, výsledný návrh (odovzdanie ÚPD-Z Trnávka - Stred, výsledný návrh – informatívna správa
 1. Priority MČ Bratislava – Ružinov vo veci obstarávania ÚPN-Z a UŠ, aktualizácia priorít v OP starostu – ústna informácia
 1. Predstavenie návrhu zadaní (draft) – ÚPN-Z Štrkovecké jazero, ÚPN-Z Bajkalská roh, ÚPN-Z Bajkalská – Drieňová
  Informácie s uvedením stavu prípravy Referát ÚP, predložený materiál návrh Zadania (Draft) (Ing. arch. B. Kaliský, Ing. arch. M. Arpáš)
 1. Rôzne
  • Návrh vedľajších cyklotrás v obytných súboroch v MČ Bratislava – Ružinov- informačný materiál
  • Vjazd Dulovo nám. 5 - 7