Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 20.06.2017 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom Pd 208/16/1102-15 zo dňa 31.5.2017
 3. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... zo dňa ..., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 342/XIX/2016 zo dňa 18.10.2016
 4. Prerokovanie protestu prokurátora pod č. 36/17/1102-4 zo dňa 18.5.2017
 5. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... zo dňa ..., ktorým sa ruší uznesenie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 402/XXIII/2017 zo dňa 31.01.2017
 6. Návrh na voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II na nasledujúce funkčné obdobie
 7. Záverečný účet a správa o hospodárení mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2016
 8. Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
 9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č .../2017 z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 7/2015 zo dňa 06.10.2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov
 10. Návrh – Zriaďovacia listina Detské jasle
 11. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o umiestnení reklamy č. 11/2016/ZSt nájomcu HK Ružinov ´99 Bratislava, a. s.
 12. Návrh Zmluvy o prenájme nebytových priestorov č. .../2017/ZSVDZ
 13. Rôzne