Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 29.10.2012

Program

 1. 1. zmena rozpočtu na rok 2012
 2. Návrh na schválenie podmienok Rámcovej zmluvy na zabezpečovanie verejnoprospešných služieb spol. RP VPS a.s.
                                                                                                                   Predkladá:  Ing. Sloboda

 3. Návrh na zníženie nájomného vyplývajúceho zo Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 1. 1. 2003 v znení neskorších dodatkov uzatvorenej medzi MČ Bratislava - Ružinov a RP VPS a.s., za rok 2012
                                                                                                                   Predkladá:  Ing. Sloboda

 4. Prijatie opatrení proti nečinnosti a nezákonným postupom SU
                                                                                        Predkladá:  p. Nemčeková, p. Trubíniová

 1. Rôzne
  • Informácia o stave stavebného konania ,,Nadstavba Miletičová 72“ v zmysle zápisnice č. 13/2012 zo dňa 17.10.2012
  • Informácia k materiálu ,, Pozemkové úpravy Nové záhrady“ v zmysle zápisnice č. 13/2012 zo dňa 17.10.2012
  • Návrh podnetov pre plán činnosti útvaru miestneho kontrolóra na 1. polrok 2013