Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 17.10.2012

Program

 1. Návrh Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov
 2. Aktualizácia pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy MČ Bratislava – Ružinov
 3. Návrh rekonštrukcie komunikácií v mestskej časti Bratislava – Ružinov na  rok 2013
 1. Nadstavba bytového domu Miletičová 72
 1. V zmysle zápisnice 4/2012 zo dňa 21.3.2012  žiada komisia predložiť  informáciu od stavebného úradu o vykonaní ŠSD k nedokončenej vstavbe do podkrovia Niťová ul.
 1. Informácia ohľadom stavebnej uzávery Pálenisko – Domové role
 1. Informácia urbanistická štúdia Ružinovská východ aktualizácia (DIŠ a iné)
 1. Pozemkové úpravy Nové záhrady – informácia
 1. Rôzne
  • Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.
  • Termín zasadnutia komisie.