Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2014-2018)

Zasadnutie: 04.04.2017 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
  3. Návrh na zabezpečenie právnych služieb na zastupovanie mestskej časti Bratislava-Ružinov v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú stavebného úradu
  4. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k zmene Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
  5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2017-2021
  6. Návrh Dodatku č. 13 k Zmluve o komplexnom prenájme majetku uzatvorenej dňa 01.02.2003 medzi prenajímateľom: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava a nájomcom: Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., Mlynské nivy 61, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
  7. Návrh prevodu voľného nebytového priestoru č. 12-1 (prevádzkový priestor), 1.NP., o výmere podlahovej plochy 321,23 m2 v hospodárskom bloku Mesačná 12, súpisné číslo 3407 v Bratislave do vlastníctva vlastníka pozemku, na ktorom je hospodársky blok postavený, SPV five s.r.o. so sídlom Tichá 45, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  8. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, za účelom umiestnenia zberných kontajnerov, za účelom zberu použitých textílií, odevov, obuvi, tašiek a doplnkov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov