Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 18.09.2012

Program

  1. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2012
  1. Informácia o plánovanom presune zabezpečenia ekonomickej a personálnej agendy z materských škôl na miestny úrad
  1. Revitalizácia športového areálu ZŠ Nevädzová 2 - informácia
  1. Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
  1. Návrh podnetov na zmeny a doplnky Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
  1. Nové záhrady - plán uskutočnenia Pozemkových úprav pre scelenie územia a realizáciu výstavby obytnej zóny
  1. Rôzne